First Hydro Company

Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)

Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)

Darparwyd Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru gan First Hydro ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol. Fodd bynnag, nid oedd y Ganolfan Ymwelwyr yn cael ei defnyddio ddigon ac roedd yn rhy fawr ar gyfer yr amrywiaeth o weithgareddau oedd yn digwydd yno. Roedd yr adeilad yn aneffeithlon ac yn ddrud i’w wresogi a’i gynnal a’i gadw ac roedd llawer o wasanaethau’r adeilad yn nesáu at ddiwedd eu hoes weithredol ac roedd angen eu newid. Ym mis Hydref 2018, cafodd First Hydro ganiatâd cynllunio ar gyfer adnewyddu’r Ganolfan Ymwelwyr gan gynnwys dymchwel yr adeilad presennol yn rhannol, ynghyd â gwaith tirweddu cysylltiedig.

Yn y cyfamser, mae rhaglen o waith gwella gweithredol canol oes yng Ngorsaf Bŵer Dinorwig wedi cael ei nodi a’i chytuno ac mae’r gwaith hwn, a fydd yn dechrau cyn bo hir, yn debygol o gymryd sawl blwyddyn i’w gwblhau. Ni fydd First Hydro yn gallu cynnig ymweliadau cyhoeddus â’r Orsaf Bŵer tra bydd y rhaglen o welliannau canol oes yn mynd rhagddi.

Mae First Hydro wedi ceisio diogelu’r adeilad; ond, mae fandaliaeth, diogelwch a rhwymedigaethau canlyniadol yn destun pryder parhaus ac mae ymddangosiad segur y Ganolfan Ymwelwyr yn cael effaith andwyol ar amwynder gweledol yr ardal. O ganlyniad, mae First Hydro wedi cyflwyno cais i Gyngor Sir Gwynedd; Cyfeirnod y Cais: C22/02/39/15/LL ((Cyngor Gwynedd a’r Cyngor Uniongyrchol a Chymhwyso ô 32768 (llyw.cymru)) sy’n cynnig dymchwel adeilad presennol y Ganolfan Ymwelwyr a dod â’r safle’n ôl i ddefnydd fydd o fudd i gymunedau lleol. Y bwriad yw datblygu’r safle fel ardal gymunedol hyblyg a maes parcio estynedig gyda mannau gwefru cerbydau trydan cyflym, tirweddu meddal ar gyfer y safle, blychau nythu ar gyfer ystlumod ac adar a phentyrrau o goed yn y goedwig gyfagos fel mesur lliniaru ar gyfer cynefin. Bydd yr is-orsaf drydan/ystafell gyfnewid bresennol, sydd wedi’i chynnwys ar hyn o bryd yn strwythur adeilad presennol y ganolfan ymwelwyr, yn cael ei chadw a’i hail-orchuddio mewn gwaith brics wyneb newydd a bydd to ar oleddf yn cael ei ychwanegu gan ddefnyddio llechi naturiol wedi’u hailgylchu o adeilad presennol y ganolfan ymwelwyr.

Mae First Hydro yn cadarnhau ei fwriad i gynnal deialog agored gyda rhanddeiliaid amrywiol ynghyd ag ymgynghoriadau sy’n cael eu cynnal yn yr ardal ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ymgynghoriadau Cyngor Gwynedd ar ddatblygu Fframwaith Adfywio ar gyfer ardaloedd penodol yn y Sir, gan gynnwys Llanberis, gyda’r bwriad o nodi ystod o welliannau cymdeithasol, amgylcheddol a strwythurol i gael eu datblygu gan gymunedau lleol. Maes o law, gallai’r gwelliannau a nodir gyfrannu at gynlluniau tymor hwy ar gyfer ail-bwrpasu safle’r ganolfan ymwelwyr ymhellach.

Rydym yn cydnabod bod Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru wedi chwarae rhan ym mywyd y gymuned a bod awydd lleol cryf i weld y safle’n cael ei ddatblygu mewn ffordd sy’n cynnig manteision i’r ardal leol. Rydym wedi bod yn gweithio law yn llaw â chynrychiolwyr cymunedol a sefydliadau partner lleol i sefydlu dyfodol addas ar gyfer y safle.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y prosiect ailddatblygu, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, cysylltwch â: communityhelp@electricmountain.co.uk.

Oriel

Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)
Mynydd Gwefru (Teithiau Dinorwig)